Privacy Policy

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Helperhart Trainingen. 

Algemeen 
Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. In de praktijk betekent dit, dat wij binnen Helperhart Trainingen onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen en de verwerkingsstromen van gegevens vastleggen en beveiligen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. 

Persoonlijke Gegevens
Wij, Helperhart Trainingen, letten er nauwgezet op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is. Helperhart Trainingen gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het administreren van uw gegevens voor onze cursussen, het maken van certificaten voor deelnemers en het financieel afhandelen van de cursusgelden. 

Onze plichten 
De plichten van Helperhart Trainingen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die via onze website en/of via andere kanalen plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Helperhart Trainingen als volgt: 

Wij leggen de volgende gegevens van u vast: 
Cursusdatum, bedrijfsnaam (indien van toepassing), geslacht, voorletters, achternaam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast leggen we bij bijscholingen voor therapeuten./zorgverleners ook vast: 
lid van beroepsvereniging ja/nee, welke beroepsvereniging, geboortedatum, geboorteplaats, 

Deze gegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, te weten:
• Voor doelmatig financiële afhandeling van uw inschrijving;
• Voor het produceren van certificaten voor de cursisten (incl. geboortedatum en geboorteplaats)
• Voor het opstellen van een deelnemerslijst welke tijdens de betreffende bijscholing aan therapeuten wordt verstrekt. (indien deze bijscholing meerdere dagen betreft) Voor particuliere trainingen geldt dit niet.

De volgende gegevens worden gedeeld met andere deelnemers: 
voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres; 
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden; 
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeuring gevraagd; 
• Alle medewerkers van Helperhart Trainingen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht; 
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s; 
• De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken middels verwerkerovereenkomsten; 
• Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens; 
• Gegevens van cursisten worden niet aan derden verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cursist hiervoor toestemming heeft gegeven; 
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is; 
• Uw financiële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar. 

Uw rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden; 
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn; 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven; 
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen; 
• Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft; 
• Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking persoonsgegevens
De medewerkers van Helperhart Trainingen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. 

Klachten 
Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen: Helperhart Trainingen, Laan van de Vrijheid 6, 9728 GC Groningen, tel: 050-5254344, e-mail: mail@helperhart.nl